DOCUMENTEREN
VAN DE SAMENLEVING

ACTIEVE
OPENBAARHEID

DIGITALE ONDERZOEKSOMGEVING EN DIENSTVERLENING

NIEUWS

Het Atelier Documenteren van de Samenleving onderzocht de hedendaagse verschuivingen binnen de archiefwereld. Digitale en sociale media en de acquisitie van particuliere archieven worden steeds belangrijker. Welke rol kiest een archivaris in de zichzelf (digitaal) documenterende samenleving? En wat vraagt de huidige samenleving van archivarissen?
Centraal in het Atelier Actieve Openbaarheid van WABO-dossiers stond het doel van de overheid om tot een eenvoudige en snelle dienst- en vergunningverlening te komen inzake bouwen, ruimte en milieu. Welke behoeften aan actieve openbaarheid hebben burgers, ambtenaren en bestuurders? Wat zijn de kaders, belemmeringen en oplossingen op juridisch, technisch en archivistisch vlak?
Het atelier 2015-2016 richt zich op Dienstverlening en de Digitale Onderzoeksomgeving. Hoe kunnen archiefdiensten de digitale onderzoeksomgeving, in relatie tot de fysieke onderzoeksomgeving, verder ontwikkelen? En wel op zodanige wijze, dat deze onderzoeksomgeving aansluit bij de wensen van de digitale klanten en de eigenheid van de collecties? Welke hulpmiddelen zijn nodig? Wat betekent de nieuwe dienstverlening voor professionals en instellingen?
Download de printbare versie van het nieuwe schetsboek (gepresenteerd juni 2016):
Digitale Onderzoekomgeving en Dienstverlening
Archiefateliers: geslaagde formule, zie Evaluatierapport Ateliers (Archief2020)

De initiatiefnemers zijn:
Met financiële steun van: