Actieve Openbaarheid by design

Dit thema onderzocht of actieve openbaarheid by design is in te regelen, zoals de nota Open Overheid voorstelt. Het atelierteam onderzocht de inrichting van de informatievoorziening ‘binnen’ de overheidsorganisatie, tot het moment waarop de informatie actief openbaar gemaakt wordt. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties pleit voor het standaard inbouwen van actieve openbaarmaking bij het ontwerpen van informatiesystemen. Daarin worden ook de uitzonderingen vastgelegd, waardoor informatie kan worden afgeschermd die niet openbaar gemaakt mag worden om privacyredenen of andere wettelijke beperkingen. De minister wil inzicht hebben in de mogelijkheden en beperkingen, het toepassingsgebied en de kosten. Ook in het licht van het wetsontwerp Wet Open Overheid is actieve openbaarheid by design een belangrijk issue. Volgens dit ontwerp moet de overheid pro-actief overheidsinformatie aan burgers en bedrijven beschikbaar stellen, onder meer met een documentenregister.
Het atelierteam baseerde zijn onderzoek op het begrip ‘archiveringssysteem’ uit de archiefwetenschap: het geheel van processen, documenten, gegevens, methoden, mensen en middelen waarmee een organisatie haar archieffunctie vorm geeft. Dit archiveringssysteem is onderdeel van het bredere informatiesysteem van een organisatie. De functies van het archiveringssysteem dragen bij aan het faciliteren van actieve openbaarheid

Tussentijdse onderzoeksverslagen en instrumenten

Download hieronder de onderzoeksverslagen en instrumenten die het onderzoek naar actieve openbaarheid by design heeft opgeleverd.