Juridische aspecten van actieve openbaarheid

Dit thema onderzocht de mogelijkheden en de belemmeringen die wet- en regelgeving stelt aan actieve openbaarheid van overheidsinformatie. Overheidsorganisaties die informatie actief openbaar gaan maken doen dit binnen het juridische kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur, de wet Bescherming Persoonsgegevens, de Auteurswet, de Archiefwet en een ruime hoeveelheid andere wetten, regelingen, verdragen en besluiten. Is actieve openbaarheid te realiseren binnen het huidige juridische kader? Hoe weeg je de belangen?

Binnen het thema is de focus gelegd op wetgeving rondom intellectueel eigendom en privacy. De deelvragen binnen dit thema waren:
  1. Welke beperkingen legt het Intellectueel Eigendom op aan actieve openbaarheid? (aansprakelijkheid voorkomen)
  2. Op welke wijze is actieve openbaarheid mogelijk, waarbij rekening wordt gehouden met WBP/Europese privacy regelgeving? (dus wat zijn de grenzen van privacy)
  3. Op welke wijze is actieve openbaarheid mogelijk waarbij rekening wordt gehouden met bedrijfsbelang (bijv. naming en shaming handhavingsbeschikkingen)

Voor het archiefatelier Actieve Openbaarheid heeft het onderzoeksteam voor één documentsoort gekozen: bouwdossiers van vòòr 1 oktober 2010. Wat zijn de consequenties op juridisch gebied bij het actief openbaar maken van bouwdossiers. De aanpak bestond uit literatuurstudie, interviews en onderzoek naar best practices van het actief online plaatsen van dossiers met bouwvergunningen. In het onderzoek is het auteursrecht uitvoerig bestudeerd in relatie tot de bouwdossiers, daarbij is een vertaalslag gemaakt naar WABO-dossiers. Deze dossiers bevatten auteursrechtelijk beschermde werken, zoals bouwtekeningen van architecten. Ook zijn de onderdelen privacy en veiligheid onderzocht. Er werden interviews gehouden bij diverse gemeenten die de bouwdossiers al digitaal beschikbaar stellen of die in een vergevorderd stadium in voorbereiding zijn. Hun overwegingen zijn met elkaar vergeleken en getoetst bij diverse deskundigen op deelgebieden.